YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ:

Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 12 Eylül 1999 tarihinde 23814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamında kurulmuş bulunmaktadır. Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Yeditepe Üniversitesi Yürütme Kuruludur.İta Amiri Yürütme Kurulu Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Rektör' e devretmiş bulunmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün  10.02.2005 tarih, 454 sayılı ekli yazılarında öğretim görevlilerinin Döner Sermaye İşletmesi kanalıyla yaptıkları işlerden alacakları katkı payları usul ve esasları belirtilmiştir.
Nisan 2006 tarihi itibari ile Döner Sermaye toplam personel sayısı 143 olup dağılımı;
Doğa Club 91, Diş Hastanesi 46 ve İşletme Müdürlüğü 6 kişidir.
Döner Sermaye İşletmesinin  faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yüksek Öğretim Kurumları dışındaki kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek bilimsel görüş, etüt , proje ve araştırma yapmak.
 2. Yukarıda belirtilen kurumların talepleri çerçevesinde hizmet içi seminer, eğitim programları ve kurslar düzenlemek.
 3. Eğitim Organizasyon tahlil, fizibilite, etüt, proje değerlendirme ve geliştirmesi, model deneyleri, bilgi işlem, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu, analiz, ölçme, deney ve benzeri hizmetler ile bunlara ilişkin raporları düzenlemek.
 4. Diş Hastanesinde her türlü hasta muayene ve tedavileri yapmak, bunlarla ilgili tahlil, tedavi ve araştırmaları yürütmek.
 5. Faaliyet alanları ile sınırlı olmak kaydıyla her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak.

 

Bu kapsamda Döner Sermaye faaliyeti yürütülen fakülte ve birimler ve yapılan işler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  1. Şile Uygulama Tesisleri: Ticari Bilimler Fakültesi; Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Bölümü
  2. Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi
  3. Hipnoz kursu : Diş Hekimliği Fakültesi
  4. Oral İmplantoloji Kursu: Diş Hekimliği Fakültesi
  5. Kanal içinde fan gürültüsü hesaplanması Proje ve Danışmanlığı: Makine Mühendisliği
  6. Mikrobiyoloji Laboratuarı Dezenfektan Etkinlik Çalışması: Temel Tıp
  7. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve  Çalıştayları : Temel Tıp
  8. Mikrobiyal Tanı testleri: Genetik Biomühendislik

9-  Uluslararası Etnobotani Kongresi (ICEB): Fen Edebiyat Fakültesi,
Antropoloji Bölümü (Gerçekleşti)

 

10- Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sağlık Forumu (IFSSH):Fen Edebiyat
Fakültesi;Antropoloji Bölümü (Gerçekleşti)
11- Uluslararası Mühendislik Kongresi (IGIP) : Mühendislik Fakültesi
(Gerçekleşti)
12- Kozmetik imalatı: Eczacılık Fakültesi
13- Uygulama Eczanesi : Eczacılık Fakültesi
14- NLP (Neuro-Linguistic English) Eğitim Programına aracılık
15- T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Çok programlı Özel Eğitim 
Merkezlerinin mimari projeleri : Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
16- Döner Sermaye İşletmesi Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yurt
içi ve yurt dışı alımları gerçekleştirmektedir.Bu kapsamda işletme adına
Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığından alınmış 4 adet teşvik Belgesi
mevcuttur.

 1. Yeditepe Üniversitesi teşvik Belgesi
 2. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi teşvik belgesi
 3. Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği teşvik belgesi
 4. Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi teşvik belgesi

İşletmenin görevleri; ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda Yatırım Teşvik Belgelerini temin etmek, gerekli revizeleri yapmak, sözleşmelerin tarafı olarak alımların kurumun satın alma prensipleri doğrultusunda ve mevzuatlara uygun şekilde gerçekleşmesini temin ederek, ödemeleri gerçekleştirmektir